Všeobecné obchodní podmínky – „Regiojethotels“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., IČO: 08120803, se sídlem v Brně, nám. Svobody 86/17, PSČ: 602 00 (dále jen „SAT“) vydává ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb v nabízených objektech pro uzavřené skupiny osob.

1.2. Vlastníkem nabízených objektů je společnost DPL real s.r.o., IČ: 27686248, se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, která nabízené objekty pronajala SAT za účelem poskytování ubytovacích služeb.

1.3. VOP jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi SAT a klientem a určují část jejího obsahu, přičemž odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před VOP. Klient provedením rezervace, objednávky či uzavřením smlouvy souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti klienta a SAT řídily VOP účinnými k příslušnému datu rezervace, objednávky či uzavření smlouvy. Účinné znění VOP je uveřejněno na www.partyja.cz. SAT je oprávněna měnit VOP i za trvání smluvního vztahu s klientem, přičemž klientům se tato změna oznámí na webu SAT spolu s aktuálním zněním VOP. V případě změny VOP, s níž klient nesouhlasí, zakládá jeho právo jeho smlouvu s SAT písemně vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od zveřejnění oznámení o změně VOP na webu SAT, a to doporučeným dopisem doručeným do sídla SAT. V takovém případě má SAT právo na náhradu již vynaložených nákladů na plnění služby pro klienta, příp. na storno poplatek stanovený pro danou smlouvu. Nevyužije-li klient tohoto práva, má se za to, že se změněnými VOP souhlasí a smluvní vztah se bude řídit změněnými VOP od marného uplynutí této lhůty. Změny jakékoli písemně sjednané smlouvy lze sjednat rovněž pouze písemnou formou.

1.4. Právní vztahy mezi SAT a klienty se řídí právem České republiky („ČR“), zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („NOZ“). Veškeré případné spory mezi SAT a klienty budou řešeny obecnými soudy ČR.

1.5. Orgány pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

ČOI – http://www.coi.cz Ústřední inspektorát, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, telefon: +420 296 366 360, fax: +420 296 366 236, IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869 řešení on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy na www stránkách zřízených Evropskou komisí: https://webgate.ec.europa.eu/od 1.6. . Komunikace mezi SAT a klienty se uskutečňuje v českém jazyce, není-li dohodnuto jinak. Pro účely doručování klient souhlasí s: a) doručováním na adresu v ČR, kterou uvede ve své objednávce či smlouvě, pokud písemně nesdělí SAT jinou adresu pro účely doručování, b) tím, že za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti klientem nebo její nepřevzetí a vrácení zpět SAT; účinek doručení nastává okamžikem vrácení nedoručené zásilky do SAT, c) doručováním na e-mailovou adresu klienta uvedenou v objednávce s účinky doručení písemné zásilky, a d) tím, že kontaktní adresou SAT je výlučně sídlo SAT

1.7. Zasláním objednávky klient stvrzuje, že se seznámil s dokumentem Zásady ochrany osobních údajů, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů je dostupné zde: https://www.studentagency.cz/privacy-policy.html.

1.8. Klient bere na vědomí a souhlasí, že veškeré telefonické hovory mezi klientem a SAT mohou být monitorovány, a že SAT provádí měření návštěvnosti svých webových stránek.

1.9. Klient se zavazuje seznámit se s Ubytovacím řádem vybraného objektu a dodržovat povinnosti stanovené tímto Ubytovacím řádem ve vybraném objektu.

II. Objednávka

2.1. Objednávku ubytování v konkrétním objektu a souvisejících služeb může klient provést:

prostřednictvím elektronické on-line rezervace přes internet na webových stránkách www.partyja.cz telefonicky, faxem nebo e-mailem, nebo osobně v provozovně SAT 2.2. Na základě objednávky klienta SAT předloží nebo zašle klientovi zálohovou fakturu a potvrzení objednávky (tzv. voucher) obsahující údaje z objednávky klienta, a to včetně závazné ceny ubytování. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka se pro něj stává závaznou a smlouva o ubytování je konkludentně uzavřena okamžikem uhrazení zálohy či ceny ubytování na účet SAT.

2.3. Kromě identifikačních údajů Klient v objednávce uvede vybraný objekt k ubytování, požadovaný termín pobytu, počet osob, příp. požadavek na vybrané doplňkové služby. SAT je oprávněna před potvrzením objednávky požadovat po Klientovi doplnění potřebných informací.

2.4. Klient odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky, zejména za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších podmínek významných pro uzavření smlouvy. SAT neodpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých klientem. Při zadání poptávky či objednávky je klient povinen uvést specifické požadavky na poptávané služby, stejně jako nahlásit záměr uplatnit případnou slevu. Klient bere na vědomí, že později uplatněné specifické požadavky či slevy není možné při poskytnutí služby zohlednit. Klient rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické požadavky na poptávanou službu mohou být zpoplatněny dodatečnými poplatky, které nebyly zahrnuty v základní ceně služby.

2.5. Odpověď klienta na nabídku SAT, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření příslušné smlouvy. SAT si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, která obsahuje nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údaje klienta. SAT je dále oprávněna odmítnout objednávku klienta, který opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky, opakovaně bez důvodu nehradí sjednané zálohy či cenu objednané služby, opakovaně nezasílá podepsané dokumenty, nebo který je při osobní objednávce v provozovně SAT pod vlivem omamných látek.

III. Celková cena

3.1. Klient se zavazuje SAT uhradit celkovou cenu uvedenou v zálohové faktuře a potvrzení objednávky (voucheru). Vyčíslená celková cena zahrnuje cenu ubytování, poplatek za úklid a vratnou kauci.

3.2. Kauce je splatná platební kartou při nástupu do ubytování a bude klientovi vrácena na kartu po ukončení ubytování v případě, že nebude předmět ubytování poškozen (poškozením se rozumí jakékoliv vzniklé škody na objektu, vybavení objektu, nadměrné znečištění nebo nepořádek aj. nacházející se na předmětu ubytování v době ukončení pobytu klienta).

3.3. Celkovou cenu uhradí klient v následujících splátkách v případě objednání ubytování více než 30 dnů před nástupem:

50 % celkové ceny více než 30 dní před nástupem se splatností 5 dnů doplatek do 100 % 30 dnů před nástupem Jestliže je ubytování objednáno méně než 30 dnů před nástupem, zavazuje se klient uhradit 100 % celkové ceny při učinění objednávky, nejpozději do 3 dnů ode dne učinění objednávky. Cena je uhrazena v den připsání sjednané ceny včetně všech příslušejících daní a poplatků na bankovní účet SAT nebo v den složení ceny služeb v hotovosti na pokladně SAT.

IV. Doplňkové služby

4.1. Klient si v rámci objednávky ubytování v konkrétním objektu může objednat i zajištění dalších doplňkových služeb. SAT nabízí tyto doplňkové služby:

Objednání stravy (snídaně, večeře dle aktuální nabídky rekreačního objektu). Tato služba je hrazena na místě dle objednávek. Zajištění masáží (dle aktuální nabídky rekreačního objektu). Tato služba je hrazena na místě dle objednávek. Služba nekonečná lednice (v lednicích budou k dispozici základní trvanlivé potraviny a nápoje – mražená pizza, pečivo na rozpékání, bečky piva a kofoly, láhve vína aj.) V případě zájmu může těchto potravin a nápojů klient využít a na základě spotřeby na konci pobytu bude vyúčtována cena zboží k úhradě. Cena za bečku piva či kofoly se vyúčtovává za každou naraženou bečku.

V. Skončení smlouvy

5.1. Klient, který je v postavení spotřebitele, bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 písm. j) NOZ nemůže odstoupit od smlouvy o ubytování, pokud SAT tato plnění zajišťuje v určeném termínu, ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření bez storno poplatků.

5.2. Klient může vypovědět smlouvu kdykoliv od uzavření smlouvy bez uvedení důvodů. V takovém případě se však klient zavazuje uhradit SAT storno poplatky jako náhradu škody tím způsobenou. Výpověď musí být písemná a je účinná jejím doručením SAT.

5.3. Storno poplatky - v případě výpovědi smlouvy budou účtovány v následující výši:

  • výpověď smlouvy více než 30 dnů před nástupem – storno poplatek ve výši 0 % z uhrazené ceny pobytu
  • výpověď smlouvy 30 – 14 dnů před nástupem – storno poplatek ve výši 50 % z uhrazené ceny pobytu
  • výpověď smlouvy 14 – 7dnů před nástupem – storno poplatek ve výši 70 % z uhrazené ceny pobytu
  • výpověď smlouvy méně než 7 dnů před nástupem – storno poplatek ve výši až 100 % z uhrazené ceny pobytu

5.4. SAT se zavazuje vrátit klientovi částku, kterou klient uhradil, sníženou o storno poplatek podle předchozího odstavce.

5.5. SAT může před uplynutím sjednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li klient i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, VOP, Ubytovacího řádu anebo dobré mravy. SAT také ve výjimečných případech může vypovědět smlouvu bez výpovědní doby v případě, kdy nelze objednaný objekt poskytnout (např. z důvodu jeho poškození přírodními vlivy nebo předchozími klienty). V takovém případě SAT nabídne alternativní objekt, je-li k dispozici, nebo vrátí klientovi veškeré uhrazené platby.